Άγιον Πνεύμα Κύριο και Ζωοποιό, εκ του Πατρός εκπορευόμενο. 3′

Άγιον Πνεύμα Κύριο και Ζωοποιό, εκ του Πατρός εκπορευόμενο. 3′

Άγιον Πνεύμα
Άγιον Πνεύμα

Την Ημέρα του Αγίου Πνεύματος που ορίζεται την Δευτέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, εορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα. Το Τρίτο συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο πρόσωπο της Αγίας Ομοούσιάς και Αδιαίρετης Τριάδος.

Ο Παράκλητος που σημαίνει παρηγορητής και προσέρχεται για να παρηγορήσει και να απαλύνει τον πόνο του πιστού στην μάχη με το κακό, εκπορεύεται από τον Πατέρα και είναι ομοούσιο με Τον Πατέρα και Τον Υιό λόγο.

Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε ότι αναφέρεται και ως ο “άλλος παράκλητος” καθώς παράκλητος που σημαίνει παρηγορητής είναι και ο Υιός Λόγος του Πατρός, που ήρθε για να παρηγορήσει τον Κόσμο.

Η αιώνια σχέση των τριών προσώπων ή υποστάσεων αποσαφηνίζεται με τρεις βασικές προϋποθέσεις:

α) Αίτιο του τρόπου ύπαρξης της Τριάδας καθεαυτής είναι μόνο ο Πατέρας,
β) Ο Πατέρας γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα χωρίς όμως να υπάρχει χρονική διαφορά ύπαρξης των τριών,
γ) Οι τρεις υποστάσεις (ή αλλιώς, πρόσωπα), υπάρχουν άχρονα και αιώνια ως εκδήλωση μιας ουσίας και φύσης.

Αυτό σημαίνει ότι στην Αγία Τριάδα υπάρχει

α) Ένα αίτιο,
β) Ταυτότητα ουσίας (τα πρόσωπα είναι ομοούσια), και
γ) Ετερότητα των υποστάσεων ή προσώπων.

Το ένα αίτιο και η μία ουσία εξηγούν το γιατί ο θεός είναι ένας και η ετερότητα των υποστάσεων εξηγεί το γιατί ο Θεός είναι τρισυπόστατος.

Έτσι στην ορθόδοξη θεολογία γίνεται αντιληπτό πως έχουμε διαχωρισμό κοινών ιδιοτήτων και ακοινωνήτων, με τις κοινές να βρίσκονται πλήρως και στις τρεις υποστάσεις όπως η ενέργεια, η βούληση και των ακοινωνήτων δηλαδή των χαρακτηριστικών που εμπεριέχονται μόνο σε κάθε μια υπόσταση αποκλειστικώς όπως το αναίτιο, το αίτιο δια του γεννάσθαι, το αίτιο δια του εκπορεύεσθαι, το αγέννητο, το γεννητό, το εκπορευτό.

Γι αυτό και οι υποστατικές ιδιότητες ονομάζονται και τρόποι υπάρξεως και όχι μόνο δεν είναι ενέργειαι του Θεού, αλλά υπέρκεινται των ενεργειών, αφού «το ότι φύσει γεννάν και όχι βουλήσει (ενεργεία) γεννάν ο Θεός τον Λόγον είναι η ομόφωνος βεβαίωσις και διδασκαλία των Πατέρων της Α΄ και Β΄ Οικουμενικής Συνόδου

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,

το Πνεύµα της αληθείας,

ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

ελθέ και σκήνωσον εν ηµίν

και καθάρισον ηµάς από πάσης κηλίδος

και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ηµών.

Αµήν.

Μετάφραση – Ερμηνεία (προσευχή)

Βασιλεύ Ουράvιε = Ουράνιε Βασιλεύ

Παράκλητε = Εσύ που είσαι οδηγός, ενισχυτής και παρηγορητής µας

Το Πvεύµα της αληθείας = Εσύ που είσαι το Πνεύµα από όπου πηγάζει η Αλήθεια

Ο παvταχού παρώv = Εσύ που βρίσκεσαι παντού

Kαι τα πάvτα πληρώv = και εσύ που γεµίζεις τα πάντα µε την παρουσία σου

ο θησαυρός των αγαθώv = Εσύ που είσαι το θησαυροφυλάκιο των καλών

και ζωής χορηγός = Εσύ που είσαι ο χορηγητής (ο δότης) της ζωής

ελθέ και σκήvωσοv εv ηµίv = Έλα και σκήνωσε – κατοίκησε- µέσα µας

και καθάρισοv ηµάς από πασης κηλίδoς = Και καθάρισε µας από κάθε αµαρτία

και σώσοv, Aγαθέ = και σώσε, Εσύ που είσαι απόλυτα Αγαθός

τας ψυχάς ηµώv = τις ψυχές µας

Αµήv = Αληθινά

Άγιο πνεύμα 2022, Αγιο πνευμα αργια, Αγιο πνευμα προσευχη, πως ενεργει το αγιο πνευμα, Τι κανει το αγιο πνευμα, αγιο πνευμα εικονες, Ποτε ερχεται το αγιο πνευμα, Αγιο πνευμα περιστερι, Ο Απόστολος Δευτέρα Ιουνίου Γιορτή, τρίτη υπόσταση της Αγίας Τριάδας, Αγίου Πνεύματος γιορτή, του Αγίου Πνεύματος, στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ online, Απόστολος Δευτέρα Ιουνίου Γιορτή Αγίου, Δευτέρα Ιουνίου Γιορτή Αγίου Πνεύματος, είναι το Άγιο Πνεύμα και, Τι είναι το Άγιο Πνεύμα, Το Άγιο Πνεύμα, τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας, Κυριακή της Πεντηκοστής, του Αγίου Πνεύματος,