Θεία Κοινωνία Σώμα και Αίμα Χριστού

Θεία Κοινωνία Σώμα και Αίμα Χριστού

Κυριακή… Θεία Λειτουργία..
Άχραντα Μυστήρια…
Τα Άγια των Αγίων
Η Υπόσχεση και Η Παράκληση.

Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε· ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το Μυστήριον είπω

ου φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας αλλ’ ως ο Ληστὴς ομολογώ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

Θεία Κοινωνία – Ιερά Μετάληψις

Σώμα και Αίμα Χριστού

Πρόσφορο και Νάμα που έχουν δωρήσει οι Πιστοί

Βοήθειά σας