Πάτερ Ημών Προσευχή 1

Πάτερ Ημών Προσευχή 1

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
γενηθήτω τὸ θέλημά σου
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Πονηροῦ
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας
Αμήν.

πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, Πατερ ημων αρχαια, Ξεματιασμα πατερ ημων, 7 φορες το πατερ ημων, Προσευχη πατερ ημων για εκτυπωση, Λεω το πατερ ημων στον υπνο μου, Η δυναμη του πατερ ημων, προσευχή Πάτερ ημών Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, Πάτερ ημών Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Μακάριος, Κυριακή προσευχή Πάτερ ημών Αρχιεπίσκοπος, Πάτερ ημών Η Κυριακή προσευχή, επεξεργασία κώδικα Μετάφραση, επεξεργασία κώδικα Μετάφραση, Πάτερ ημών Η, Η Κυριακή προσευχή, Κυριακή προσευχή Πάτερ ημών, πιο γνωστή Προσευχή Ονομάζεται Κυριακής, Ονομάζεται Κυριακής Προσευχή και μας, Προσευχή Ονομάζεται Κυριακής και, η πιο γνωστή Προσευχή Ονομάζεται, Κυριακής Προσευχή και μας την