Χαιρετισμοί Είς Τον Τίμιο Σταυρό 17′

Χαιρετισμοί Είς Τον Τίμιο Σταυρό 17′

Τούς Χαιρετισμούς μποροῦμε νά τούς διαβάζουμε κάθε Παρασκευή, ἡμέρα ἀφιερωμένη στό Σταυρό,

Τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

Στήν ἑορτή τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) καί τήν Μεγάλη Παρασκευή.

Ὦ τρισμακάριστε Σταυρέ καί πανσεβάσμιε, σέ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοί καί μεγαλύνομεν, ἀγαλλόμενοι τῇ θείᾳ σου ἀνυψώσει.

Ἀλλ’ ὡς τρόπαιον καί ὅπλον ἀπροσμάχητον, περιφρούρει τε καί σκέπε τῇ σῇ χάριτι, τούς σοί κράζοντας· χαῖρε, Ξύλον μακάριον.


Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἀοράτως κυκλοῦσι, Σταυρόν τόν ζωηφόρον ἐν φόβῳ (τρίς) καί φωτοπάροχον χάριν λαμπρῶς παρεχόμενον, νῦν τοῖς πιστοῖς βλέποντες, ἐξίστανται καί ἵστανται βοῶντες πρός αὐτόν τοιαῦτα.

Χαῖρε Σταυρέ, οἰκουμένης φύλαξ, χαῖρε, ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας.

Χαῖρε, ὁ πηγάζων ἀφθόνως ἰάματα, χαῖρε, ὁ φωτίζων τοῦ κόσμου τά πέρατα.

Χαῖρε, ξύλον ζωομύριστον, καί θαυμάτων θησαυρέ, χαῖρε, συνθετοτρισόλβιε, καί χαρίτων παροχεῦ.

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις ὑποπόδιον θεῖον, χαῖρε, ὅτι ἐτέθης εἰς προσκύνησιν πάντων.

Χαῖρε κρατήρ τοῦ νέκταρος ἔμπλεως, χαῖρε, λαμπτήρ τῆς ἄνω λαμπρότητος.

Χαῖρε, δι’ οὗ εὐλογεῖται ἡ κτίσις, χαῖρε, δι’ οὗ προσκυνεῖται ὁ Κτίστης.

Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.

Βλέπουσα ἡ Ἑλένη ἑαυτήν ἐν ἐφέσει, φησί τῷ Βασιλεῖ θαρσαλέως.

Τό παμπόθητόν σου τῆς ψυχῆς εὐχερέστατόν μου τῇ σπουδῇ φαίνεται· ζητοῦσα γοῦν τό κράτιστόν σοι τρόπαιον, ὡς λέγεις, κράζω. Ἀλληλούϊα.

Γνῶσιν ἄγνωστον πρώην ἡ Βασίλισσα γνοῦσα, ἐβόησε πρός τούς ὑπουργοῦντας

Ἐκ λαγόνων τῆς γῆς εὑρεῖν ἐν τάχει, καί δοῦναι τόν Σταυρόν σπεύσατε, πρός ὅν ἰδοῦσα ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλήν κράζουσα οὕτω


Χαῖρε, χαρᾶς τῆς ὄντως σημεῖον, χαῖρε, ἀρᾶς τῆς ἀρχαίας λύτρον.

Χαῖρε, θησαυρός ἐν τῇ γῇ φθόνῳ κρυπτόμενος, χαῖρε, ὁ φανείς ἐν τοῖς ἄστροις τυπούμενος.

Χαῖρε, τετρακτινοπύρσευτε καί πυρίμορφε Σταυρέ, χαῖρε, κλῖμαξ ὑψοστήρικτε, προοραθεῖσά ποτε.

Χαῖρε, τό τῶν Ἀγγέλων γαληνόμορφον θαῦμα, χαῖρε, τό τῶν δαιμόνων πολυστένακτον τραῦμα.

Χαῖρε, τερπνόν τοῦ Λόγου κειμήλιον, χαῖρε, πυρός τῆς πλάνης σβεστήριον.

Χαῖρε, Σταυρέ, ἀπορούντων προστάτα, χαῖρε, στερρέ εὐδρομούντων ἀλεῖπτα.

Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.

Δύναμις ἡ τοῦ Ξύλου, ἐπιδέδεικται τότε, πρός πίστωσιν ἀληθῆ τοῖς πᾶσι καί τήν ἄφωνόν τε καί νεκράν πρός ζωήν ἀνέστησε, φρικτόν θέαμα τοῖς μέλλουσι καρποῦσθαι σωτηρία.

Χαιρετισμοί Είς Τον Τίμιο Σταυρό, ο τίμιοσ σταυρόσ,
ο τιμιοσ σταυροσ των αγιων ισιδωρων,
ο τιμιοσ σταυροσ πωσ φτιαχτηκε και τι συμβολιζει,
ο τιμιοσ σταυροσ στο λυκαβηττό,
ο τιμιοσ σταυροσ βικιπαιδεια,
ο τιμιοσ σταυροσ στο λαγκαδα,
ο τιμιοσ σταυροσ του λυκαβηττου,
ο τιμιοσ σταυροσ,
πωσ ηρθε ο τιμιοσ σταυροσ στουσ αγιουσ ισιδωρουσ,
τι απεγινε ο τιμιοσ σταυροσ,
που βρισκεται ο τιμιοσ σταυροσ,
ο βασιλικος και ο τιμιος σταυρος, σταυροπροσκυνήσεως τι τρωμε,
σταυροπροσκυνήσεως 2020,
σταυροπροσκυνήσεωσ 2021,
σταυροπροσκυνήσεως 2021 τι τρωμε,
σταυροπροσκυνήσεωσ νηστεια,
σταυροπροσκυνήσεως 2018 τι τρωμε,
σταυροπροσκυνήσεωσ 2021 νηστεια,
σταυροπροσκυνήσεωσ 2020 τι τρωμε,
απολυτικιο σταυροπροσκυνήσεως,
ακολουθια σταυροπροσκυνησεως,
αυριο σταυροπροσκυνησεωσ,
αινοι σταυροπροσκυνησεως,
κυριακη σταυροπροσκυνήσεως βικιπαιδεια,
κυριακη της σταυροπροσκυνησεως βικιπαιδεια,
γιορτη σταυροπροσκυνησεως,
σταυροπροσκυνησεωσ τι γιορταζουμε,
δεντρολίβανο σταυροπροσκυνήσεωσ,
δισκοσ σταυροπροσκυνησεωσ,
δοξαστικο σταυροπροσκυνησεως,
σταυροπροσκυνησεωσ ειναι νηστεια,
σταυροπροσκυνησεως εικονες,
σταυροπροσκυνησεως ευχες,
ευαγγέλιο σταυροπροσκυνήσεως,
εθιμα σταυροπροσκυνήσεωσ,
εικονα σταυροπροσκυνησεωσ,
εσπερινος σταυροπροσκυνησεως,
εορτη σταυροπροσκυνησεως,
ημερα σταυροπροσκυνήσεως,
αγιοι ισιδωροι σταυροπροσκυνησεως,
σταυροπροσκυνησεωσ κυριακη,
κυριακη σταυροπροσκυνησεως 2020,
κυριακη σταυροπροσκυνησεωσ 2021,
κυριακη σταυροπροσκυνησεως τι τρωμε,
κυριακη σταυροπροσκυνησεωσ τι γιορταζουμε,
κυριακη σταυροπροσκυνησεως ακολουθια,
κυριακη σταυροπροσκυνησεως 2019,
σταυροπροσκυνήσεωσ λουλουδια,
λειτουργια σταυροπροσκυνησεωσ,
σταυροπροσκυνήσεως τρωμε λαδι,
θεια λειτουργια σταυροπροσκυνησεωσ,
θεια λειτουργια σταυροπροσκυνησεως pdf,
σταυροπροσκυνησεως μνημοσυνο,
σταυροπροσκυνησεωσ νηστεια,
νηστεια σταυροπροσκυνήσεως τι τρωμε,
γ νηστειων σταυροπροσκυνησεως,
ορθρος σταυροπροσκυνησεως,
σταυροπροσκυνησεως ποτε ειναι,
χρονια πολλα σταυροπροσκυνησεως,
σταυροπροσκυνήσεως τι σημαινει,
σταυροπροσκυνησεως τι τρωνε,
της σταυροπροσκυνησεως,
τησ σταυροπροσκυνησεωσ τι τρωμε,
τησ σταυροπροσκυνησεωσ 2021,
υμνοι σταυροπροσκυνήσεως,
σταυροπροσκυνησεως φαγητο, ποτε γιορταζει ο τιμιοσ σταυροσ,
που ειναι ο τιμιοσ σταυροσ,
ο τιμιοσ σταυροσ στα ιεροσολυμα,
που φυλασσεται ο τιμιοσ σταυροσ,
τι ειναι ο τιμιοσ σταυροσ,
υπαρχει ο τιμιοσ σταυροσ,