Χριστέ το Φως το Αληθινό. Ευχή στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό

Χριστέ το Φως το Αληθινό

Χριστέ το Φως το Αληθινό. Ευχή στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό

Χριστέ, το Φώς το Αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθήτω εφ’ ημάς το Φώς του προσώπου Σου, ίνα εν αυτώ οψώμεθα Φώς το απρόσιτον.

Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών Σου.

Πρεσβείαις της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν.

Μετάφραση – Ερμηνεία 

Χριστέ, το Φώς το Αληθινόν = Χριστέ, Εσύ που Είσαι το αληθινό (Το πνευματικό) Φως

Το φωτίζον και αγιάζον = Το οποίο φωτίζει και αγιάζει

Πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον = Τον κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο.

σημειωθήτω εφ’ ημάς το φως του προσώπου Σου = Ας σημειωθεί πάνω μας το φως του προσώπου Σου (Ας φωτίσει τις ψυχές μας το δικό Σου Θεϊκό Φώς)

Ίνα εν αυτώ οψόμεθα Φώς το απρόσιτον = ώστε μέσα σ’ αυτό να δούμε το άφθαρτο, το απλησίαστο Φώς (ώστε φωτισμένοι απ’ αυτό να μπορέσουμε να δούμε Τον Ίδιο Τον Θεό)

Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών = Και καθοδήγησε τις ενέργειες μας (δηλ. τις πράξεις μας, τις σκέψεις και τις επιθυμίες μας)

Προς εργασίαν των εντολών Σου = Για την εκτέλεση (εφαρμογή ) των εντολών Σου

Πρεσβείαις της Παναχράντου Σου Μητρός = Με τις πρεσβείες (δηλ. τις προσευχές) της Πανάχραντης (δηλ. Πάναγνης, Πεντακάθαρης) Μητέρας Σου

και πάντων Σου των Αγίων= Και όλων Σου των Αγίων Αμήν

χριστε το φως το αληθινο pdf, Χριστέ το Φως Αληθινόν, Φως το Αληθινόν

πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον

αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις