Ψαλμός 17, Όταν γίνεται σεισμός ή θεομηνία, κατακλυσμός και κεραυνοί.

Ψαλμός 17, Όταν γίνεται σεισμός ή θεομηνία, κατακλυσμός και κεραυνοί.

Εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ Κυρίου τῷ Δαυΐδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ἡμέρα, ή ἐῤῥύσατο αὐτὸν ὁ Κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαούλ

2 Καὶ εἶπεν ΑΓΑΠΗΣΩ σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου.

3 Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ρύστης μου. ῾Ο Θεός μου βοηθός μου, ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν, ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου καὶ ἀντιλήπτωρ μου.

4 αἰνῶν ἐπικαλέσομαι τὸν Κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι.

5 περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, καὶ χείμαρροι ἀνομίας ἐξετάραξάν με.

6 ὠδῖνες ᾅδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασάν με παγίδες θανάτου.

7 καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν Κύριον καὶ πρὸς τὸν Θεόν μου ἐκέκραξα· ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου, καὶ ἡ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ.

8 καὶ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ, καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν καὶ ἐσαλεύθησαν, ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὁ Θεός.

9 ἀνέβη καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καταφλεγήσεται, ἄνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ᾿ αὐτοῦ.

10 καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ

11 καὶ ἐπέβη ἐπὶ Χερουβὶμ καὶ ἐπετάσθη, ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.

12 καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ· κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ, σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων.

13 ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διῆλθον, χάλαζα καὶ ἄνθρακες πυρός.

14 καὶ ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ Κύριος, καὶ ὁ ῞Υψιστος ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ.

15 ἐξαπέστειλε βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺς καὶ ἀστραπὰς ἐπλήθυνε καὶ συνετάραξεν αὐτούς.

16 καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων, καὶ ἀνεκαλύφθη τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου, Κύριε, ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος ὀργῆς σου.

17 ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέ με, προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν.

18 ρύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν, καὶ ἐκ τῶν μισούντων με, ὅτι ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.

19 προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ κακώσεώς μου, καὶ ἐγένετο Κύριος ἀντιστήριγμά μου

20 καὶ ἐξήγαγέ με εἰς πλατυσμόν, ρύσεταί με, ὅτι ἠθέλησέ με.

21 καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει μοι,

22 ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου,

23 ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου, καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησαν ἀπ᾿ ἐμοῦ

24 καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ᾿ αὐτοῦ καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου.

25 καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.

26 μετὰ ὁσίου ὅσιος ἔσῃ, καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος ἔσῃ,

27 καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ διαστρέψεις.

28 ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπερηφάνων ταπεινώσεις.

29 ὅτι σὺ φωτιεῖς λύχνον μου, Κύριε ὁ Θεός μου, φωτιεῖς τὸ σκότος μου.

30 ὅτι ἐν σοὶ ῥυσθήσομαι ἀπὸ πειρατηρίου καὶ ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος.

31 ὁ Θεός μου, ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, τὰ λόγια Κυρίου πεπυρωμένα, ὑπερασπιστής ἐστι πάντων τῶν ἐλπιζόντων ἐπ᾿ αὐτόν.

32 ὅτι τίς Θεὸς πλὴν τοῦ Κυρίου, καὶ τίς Θεὸς πλὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν;

33 ὁ Θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου·

34 καταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου ὡσεὶ ἐλάφου καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με·

35 διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου·

36 καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας, καὶ ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου, καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέ με εἰς τέλος, καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξει.

37 ἐπλάτυνας τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου, καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου.

38 καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ καταλήψομαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι, ἕως ἂν ἐκλίπωσιν·

39 ἐκθλίψω αὐτούς, καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι, πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου.

40 καὶ περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πόλεμον, συνεπόδισας πάντας τοὺς ἐπανισταμένους ἐπ᾿ ἐμὲ ὑποκάτω μου.

41 καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον καὶ τοὺς μισοῦντάς με ἐξωλόθρευσας.

42 ἐκέκραξαν, καὶ οὐκ ἦν ὁ σῴζων, πρὸς Κύριον, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν.

43 καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡσεὶ χνοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, ὡς πηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτούς.

44 ρύσῃ με ἐξ ἀντιλογίας λαοῦ, καταστήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν. λαός, ὃν οὐκ ἔγνων, ἐδούλευσέ μοι,

45 εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέ μου· υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι,

46 υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν.

47 ζῇ Κύριος, καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου,

48 ὁ Θεὸς ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοί, καὶ ὑποτάξας λαοὺς ὑπ᾿ ἐμέ,

49 ὁ ῥύστης μου ἐξ ἐχθρῶν μου ὀργίλων, ἀπὸ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ᾿ ἐμὲ ὑψώσεις με, ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ρῦσαί με.

50 διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, Κύριε, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ,

51 μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ, καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ, τῷ Δαυΐδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

ψαλμόσ δαυίδ,
ψαλμόσ δαυίδ 22,
ψαλμόσ δαυίδ 24,
ψαλμόσ δαυίδ 134,
ψαλμός δαυίδ 21,
ψαλμοσ δαυιδ 50,
ψαλμοσ δαυιδ για υγεια,
ψαλμοσ δαυιδ 82,
ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 90 μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 90,
ψαλμοσ δαυιδ για γλωσσοφαγια,
ψαλμοσ δαυιδ για επανασυνδεση,
ψαλμοσ δαυιδ για αρρωστια,
ψαλμοσ δαυιδ για αδικια,
ψαλμοσ δαυιδ για αγαπη,
ψαλμοί δαυίδ,
ψαλμοι δαυίδ,
ψαλμοσ δαυιδ για βασκανια,
ψαλμοί του δαυίδ βιβλιο,
ψαλμοσ δαυιδ για χρηματα,
ψαλμοσ δαυιδ για γαμο,
ψαλμοσ δαυιδ για εγκυμοσυνη,
ψαλμοσ δαυιδ για δουλεια,
ψαλμοσ του δαυιδ για δικαστηρια,
ψαλμοί δαυίδ ερμηνεία,
ψαλμοσ δαυιδ για επιτυχια,
ψαλμοσ δαυιδ για ευρεση εργασιασ,
ψαλμοσ δαυιδ για εχθρουσ,
ψαλμοσ δαυιδ για εργασια,
εκτοσ ψαλμοσ δαυιδ,
η ψαλμοί του δαυίδ,
ψαλμοσ του δαυιδ για θυμο,
ιωναθαν και δαβιδ,
ψαλμοσ δαυιδ κγ,
ψαλμοσ δαυιδ για κεκοιμημενουσ,
ψαλμοσ δαυιδ για καλοτυχια,
ψαλμοί του δαυίδ καθίσματα,
ψαλμοσ δαυιδ για λεφτα,
ψαλμοι δαυιδ μεταφραση 27,
ψαλμοί δαυίδ μετάφραση,
ψαλμοσ 6 δαυιδ μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 38 μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 57 μεταφραση,
50 ψαλμοσ δαυιδ μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 45 μεταφραση,
ψαλμοσ 17 δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ λγ,
ψαλμοσ δαυιδ για οικονομικα προβληματα,
ο δαβιδ,
ο δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ για πυρετο,
ψαλμοσ δαυιδ για πονουσ,
ψαλμοσ δαυιδ για προστασια,
πεντηκοστοσ ψαλμοσ δαυιδ,
πρωτοσ ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμος δαυιδ αρμα,
ψαλμος δαυιδ λγ,
ψαλμοσ του δαυιδ για ευρεση εργασιασ,
ψαλμοσ του δαυιδ,
ψαλμοσ του δαυιδ για υγεια
ψαλμοσ του δαυιδ 90,
ψαλμοσ του δαυιδ 50,
ψαλμοσ του δαυιδ 25,
ψαλμοσ του δαυιδ 23,
ψαλμοσ δαυιδ υπερ υγειασ,
ψαλμοσ δαυιδ για υπνο,
ψαλμοσ δαυιδ για φωτιση,
ψαλμοσ δαυιδ 150,
ψαλμοσ δαυιδ 10,
ψαλμοσ δαυιδ 112,
ψαλμοσ δαυιδ 13,
ψαλμοσ δαυιδ 108,
ψαλμοσ δαυιδ 19,
ψαλμοσ δαυιδ 127,
ψαλμοσ δαυιδ 17,
ψαλμόσ δαυίδ 1,
ψαλμοσ δαυιδ 24,
ψαλμοσ δαυιδ 26,
ψαλμοσ δαυιδ 23,
ψαλμοσ δαυιδ 25,
ψαλμοσ δαυιδ 22,
ψαλμοσ δαυιδ 24 μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 27,
ψαλμοσ δαυιδ 2,
ψαλμοσ 20 δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 34,
ψαλμοσ δαυιδ 35
ψαλμοσ δαυιδ 34 μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 3,
ψαλμοσ δαυιδ 38,
ψαλμοσ δαυιδ 39,
ψαλμοσ δαυιδ 3 μεταφραση,
3 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 45,
ψαλμοσ δαυιδ 4,
ψαλμοσ δαυιδ 42,
ψαλμοσ δαυιδ 43,
ψαλμοσ δαυιδ 41,
ψαλμοσ δαυιδ 40, μεταφραση 4 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 56,
ψαλμοσ δαυιδ 57,
ψαλμοσ δαυιδ 55,
ψαλμοσ δαυιδ 5,
ψαλμοσ δαυιδ 51,
ψαλμοσ δαυιδ 54,
ψαλμοσ 5 δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 6,
ψαλμοσ δαυιδ 68,
ψαλμοσ δαυιδ 67,
ψαλμοσ δαυιδ 65,
ψαλμοσ δαυιδ 60,
ψαλμοσ δαυιδ 64,
ψαλμοσ δαυιδ 63,
ψαλμοσ δαυιδ 61,
6 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 7,
ψαλμοσ δαυιδ 70,
ψαλμοσ δαυιδ 75,
ψαλμοσ δαυιδ 77,
ψαλμοσ δαυιδ 73,
ψαλμοσ δαυιδ 72,
ψαλμοσ δαυιδ 74,
ψαλμοσ δαυιδ 76,
7 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 85,
ψαλμοσ δαυιδ 86,
ψαλμοσ δαυιδ 80,
ψαλμοσ δαυιδ 84,
ψαλμοσ δαυιδ 8,
ψαλμοσ δαυιδ 83,
ψαλμοσ δαυιδ 88,
8 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 99,
ψαλμοσ δαυιδ 91,
ψαλμοσ δαυιδ 96,
ψαλμοσ δαυιδ 9,
ψαλμοσ δαυιδ 94,
ψαλμοσ δαυιδ 97,
9 ψαλμοσ δαυιδ,