Ψαλμός 51 Για να γίνουν ευσπλαχνικοί οι σκληρόκαρδοι άρχοντες και να μη βασανίζουν τον λαό.

Ψαλμός 51 Για να γίνουν ευσπλαχνικοί οι σκληρόκαρδοι άρχοντες και να μη βασανίζουν τον λαό.

Κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, πνευματικό πατέρα του Αγίου Παϊσίου, ο Ψαλμός 51 χρησίμευε στου ανθρώπους που οι άρχοντες που τους Κυβερνούσαν τους βασάνιζαν και ζητούν από τον Θεό να τους λυπηθεί και να μην τους αφήσει.

Καλό είναι να το διαβάζετε κάθε μέρα.

Ψαλμός 51

Βεβαίως αυτό είναι απλά θρησκευτικό και ιστορικό κείμενο και κανένα συσχετισμό δεν έχει με τις ημέρες που ζούμε. Είναι μόνο για την μελέτη και την εκτέλεση των Θρησκευτικών μας καθηκόντων.

ΤΙ Εγκάυχα ἐν κακίᾳ, ὁ δυνατός, ἀνομίαν ὅλην τὴν ἡμέραν;

Αδικίαν ἐλογίσατο ἡ γλῶσσά σου· ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονημένον ἐποίησας δόλον.

Ηγάπησας κακίαν ὑπὲρ ἀγαθωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ λαλῆσαι δικαιοσύνην. (διάψαλμα).

Ηγάπησας πάντα τὰ ρήματα καταποντισμοῦ, γλῶσσαν δολίαν.

Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς καθέλοι σε εἰς τέλος ἐκτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι σε ἀπὸ σκηνώματός σου καὶ τὸ ρίζωμά σου ἐκ γῆς ζώντων. (διάψαλμα).

Όψονται δίκαιοι καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐπ᾿ αὐτὸν γελάσονται καὶ ἐροῦσιν·

Ιδοὺ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐνεδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ.

Εγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Εξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἐποίησας, καὶ ὑπομενῶ τὸ ὄνομά σου, ὅτι χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου.

Ψαλμός 51, ψαλμός δαβίδ, ψαλτήριο, ψαλτήρι, Μητροπολίτης Μόρφου,