Θυμίαμα Αγίου Όρους Ιερά Μονή Δοχειαρίου 200 γρ

Out of Stock

12.00

Θυμίαμα Αγίου Όρους Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Πρώτα Σταυρώνουμε το θυμίαμα 3 φορές. Εις το Όνομα Του Πατρός, του Υιού και Του Αγίου Πνεύματος

Εκκαθάριση

Description

Θυμίαμα Αγίου Όρους Ιερά Μονή Δοχειαρίου 200 γρ

Πως γίνεται η χρήση του

Πρώτα Σταυρώνουμε το θυμίαμα 3 φορές. Εις το Όνομα Του Πατρός, του Υιού και Του Αγίου Πνεύματος

Όταν ξεκινάμε να θυμιατίζουμε το Σπίτι μας το πρωί,  λέμε στην Αρχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας την ακόλουθη προσευχή

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν με, Κύριε.

Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής· ό προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος.

Έπειτα λέμε 3 φορές :

Μέγα το Όνομα της Αγίας Τριάδας

ΥπερΑγία Θεοτόκε, Παναγία, σκέπε Ημάς

Στα πλαίσια της γραπτής και προφορικής παράδοσης στην Εκκλησία μας, εντάσσεται και το θυμίαμα, ως είδος λατρευτικού στοιχείου. Ιδιαιτέρως και ειδικώς μάλιστα, το θυμίαμα παραγγέλθηκε και εντάχτηκε στη Λατρεία από τον Ίδιο το Θεό, με παραγγελία του Θεού-Πατρός προς τον Μωυσή, κατά τη διάρκεια τα πορείας του Ισραηλιτικού Λαού προς τη γη της επαγγελίας, την Χαναάν. Συνδυάζεται και καθιερώνεται με την κατασκευή της Σκηνής του Μαρτυρίου, ως τόπου Λατρείας του Θεού, όπου το θυμίαμα κατείχε κεντρική θέση, μέσα στα Άγια των Αγίων ή προ της εισόδου αυτών. Έδωσε παραγγελία ο Θεός προς τον Μωυσή, πώς να κατασκευάσει αυτή τη Σκηνή και τι να τοποθετήσει σ’ αυτήν.

Το θυσιαστήριο του θυμιάματος, αναφέρεται στο Βιβλίο Εξόδου κεφ. Λ΄ (30):

«Και ποιήσεις θυσιαστήριον θυμιάματος εκ ξύλων ασήπτων», στιχ.1.

Δηλαδή: Θα κατασκευάσεις στο Σκηνή και θυσιαστήριο, από ξύλα που δεν σαπίζουν, όπου εκεί θα καίγεται το θυμίαμα.

Δεν υπήρξε αρκετή όμως η δοθείσα παραγγελία κατασκευής του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Προχώρησε ο Θεός και σε άλλες παραγγελίες – συμβουλές, προς ολοκλήρωση αυτού του έργου. Προχώρησε ακόμα και στη λειτουργική διαδικασία και την προσφορά του θυσιαστηρίου.

Όρισε και παράγγειλε ο Θεός στο Μωυσή τα ακόλουθα:

α. Με ποια μοναδικά υλικά γίνεται η παρασκευή του θυμιάματος. στίχ. 34.

«λάβε σε αυτώ ηδύσματα, στακτήν, όνυχα, χαλβάνην ηδυσμού και λίβανον διαφανή, ίσον ίσω έσται».

Δηλαδή: Φρόντισε να προμηθευθείς τα εξής πολύτιμα αρώματα: Στακτήν, ρητίνη σαν κανελόλαδο. Όνυχα, κοχγχύλι αρωματικό από Ερυθρά θάλασσα. Χαλβάνη, ευωδιαστή γόμμα από φυτό Συρίας. Λίβανον, γόμμα από το πυκνόφυλλο φυτό λίβανος της Αραβίας. Από το καθένα θα πάρεις ίση ποσότητα.

β. Τον τρόπο παρασκευής του θυμιάματος και μόνο από ειδικούς. στίχ. 35.

«ποιήσουσιν εν αυτώ θυμίαμα, μυρεψικόν έργον μυρεψού, μεμιγμένον, καθαρόν, έργον άγιον».

Δηλαδή: Θα κάμουν το θυμίαμα ειδικοί και έμπειροι αρωματοποιοί, αρωματικό μείγμα εκλεκτής ποιότητας, καθαρό χωρίς άλλες ουσίες. Θα είναι κατασκεύασμα άγιο, προορισμένο για ιερή χρήση.

γ. Έδωσε συγκεκριμένο χαρακτηρισμό του θυμιάματος. στίχ. 36.

«συγκόψεις εκ τούτων λεπτόν και θήσεις απέναντι των μαρτυρίων εν τη σκηνή του μαρτυρίου, όθεν γνωσθήσομαί σοι εκείθεν· άγιον των αγίων έσται υμίν».

Δηλαδή: Θα το κόψεις δε και θα το κοπανίσεις σε λεπτά τεμάχια και θα τα βάλεις απέναντι από τα ιερά σκεύη μέσα στη σκηνή του Μαρτυρίου όπου θα γίνω γνωστός Εγώ σε σένα. Άγιο των αγίων θα είναι αυτό το θυμίαμα για σας.

δ. Όρισε το χρόνο χρήσης αυτού, στη διάρκεια της ημέρας. στίχ. 7-8.

«θυμιάσει επ’ αυτού Ααρών θυμίαμα σύνθετον λεπτόν· το πρωί πρωί, όταν επισκευάζη τους λύχνους, θυμιάσει επ’ αυτού, και όταν εξάπτη Ααρών τους λύχνους οψέ, θυμιάσει επ’ αυτού· θυμίαμα ενδελεχισμού δια παντός έναντι Κυρίου εις γενεάς αυτών».

Δηλαδή: Και ο Ααρών θα προσφέρει επάνω στο θυσιαστήριο μικρά κομμάτια από θυμίαμα το παρασκευασμένο από διάφορες ουσίες. Θα θυμιάζει στο θυσιαστήριο ενωρίς κάθε πρωί, όταν θα προετοιμάζει τα λυχνάρια για την επτάφωτη λυχνία. Θα θυμιάζει επίσης και μετά τη δύση του ηλίου, όταν θα ανάβει τα λυχνάρια. Το θυμίαμα αυτό θα προσφέρεται συνεχώς ενώπιον του Κυρίου σε όλες τις άλλες γενεές.

ε. Απαγόρευσε τη χρήση του θυμιάματος για άλλους σκοπούς. στίχ. 37.

«θυμίαμα κατά την σύνθεσιν ταύτην ού ποιήσετε υμίν εαυτοίς· αγίασμα έσται υμίν Κυρίω».

Δηλαδή: Δεν επιτρέπεται να παρασκευάζετε για τους εαυτούς σας θυμίαμα παρόμοιο με το μίγμα αυτό. Το θυμίαμα αυτό πρέπει να το θεωρείτε άγιο και μοναδικό, ως προσφερόμενο στον Κύριο.

Προσοχή!… Η αγιότητα προσφέρεται δια θυσίας στον Άγιο Θεό μας.

Την οφείλουμε…

«Τοιαύταις γάρ θυσίαις ευαρεστείται ο Θεός», Εβρ.ιγ16.

Γ. Συμβολισμοί θυμιάματος

Η παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως περιγράφεται πιο πάνω, παρελήφθη ως συνέχεια από την Π. Δ., δια του θείου Νόμου του Μωυσή. Προσέδωσε όμως και ιδιαίτερους συγκεκριμένους συμβολισμούς προς τους οποίους αποδίδεται ευλαβής σεβασμός από τους πιστούς. Επιπλέον η Εκκλησία μας προσέδωσε και πνευματικούς συμβολισμούς στο θυμίαμα, που αξίζει να τους θυμηθούμε.

Διαπιστωμένοι συμβολισμοί, αναφέρονται:

Συμβολίζει την Προσευχή. Αυτήν που ανεβαίνει προς το Θεό, όπως το παράγωγο του θυμιάματος, ο ευωδιαστός καπνός. Είναι η φανερή πορεία της ψυχής, με την προσδοκία αποδοχής της από το Θεό.

«Κατευθυνθήτω η Προσευχή μου, ως θυμίαμα ενώπιόν σου», Ψαλ. ρμ΄2.
Προβλέπεται κατά την ώρα της Προσευχής μας να καίγεται και θυμίαμα.

Συμβολίζει τις πύρινες γλώσσες πυρός της Πεντηκοστής.

Για το καιόμενο θυμίαμα λέγει ότι το προσφέρουμε στο Θεό, ως «Οσμή ευωδίας».

Ο Θεός, «προσδεξάμενος αυτό εις το υπερουράνιο θυσιαστήριο», αντικαταπέμπει σε εμάς, «την χάριν του Παναγίου Πνεύματος».

Στην ώρα του θυμιάματος:

Χρεωνόμαστε να κλίνουμε ευλαβώς την κεφαλή, ως δείγμα αποδοχής της θείας Χάριτος.

Η ευωδία του θυμιάματος, συμβολίζει την υμνολογία μας προς τα άνω, προς το Θεό. Το ευχάριστο συναίσθημα που μας καταλαμβάνει, γεμίζει την καρδιά μας από θεία ευαρέστηση. Τότε, μετατρέπει και εμάς σε «ευωδία Χριστού».
Οι πιστοί κατά τον Απόστολο Παύλο, προσφερόμαστε ως:

«οσμή ευωδίας, θυσία δεκτή, ευάρεστον τω Θεώ».

(Φιλιπ. δ΄18)

Το λατρευτικό αυτό μέσο δημιουργεί κατανυκτικό κλίμα προσευχής και ελκύει την αγιαστική χάρη του Θεού.

Θυμίαμα θυμιαμα στο σπιτι,

θυμιαμα σπιτιου,

λιβανι,

λιβανι αγιου ορουσ,

θυμίαμα φουζερ,

λιβανι αγιου ορουσ,

αγιορειτικο λιβανι,

λιβανι αγορα αθηνα,

Μοσχοθυμιαμα Δοχειαριου,

λιβανι Αγιου Κυπριανου,

λιβανι Αγιορειτικο,

λιβάνι αγίου όρουσ,

θυμίαμα Αγίου όρους,

Αγιορειτικο θυμιαμα,

λιβανι αγιου ορουσ,

λιβανι ιδιοτητεσ,

λιβανι,

φυτο λιβανι,

λιβανι μεταφραση,

Χρυσο λιβανι,

καθαρο λιβανι,

τι σημαινει οταν μαυριζει το λιβανι,

λιβανι βρωσιμο,

λιβανι στο σπιτι,

αγιον ορος λιβανι,

θυμιαμα,

θυμιαμα γκατζιου,

κανελα βανιλια ιδιοτητες θυμιαμα,

Φραγκισκανή θυμιαμα,

μαυρο λιβανι ιδιοτητεσ,

θυμιαμα φωτο,

μυρο θυμιαμα,

μυρο θυμιαμα βραχος,

σμυρνα θυμιαμα βραχος,

Πατσουλί θυμίαμα,

λιβανι ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ,

Θυμίαμα τριαντάφυλλο,

πως να μυρισει λιβανι το σπιτι,

το καλυτερο λιβανι,

λιβανι πως χρησιμοποιειται,

γενναδιος αγιο ορος λιβανι,

ναρδος λιβανι,

καληνυχτα με λιβανι,

ινδικο λιβανι,

λιβάνι ιδιότητεσ,
λιβάνι αγγλικά,
λιβάνισμα,
λιβάνι αγορά,
λιβάνιο,
λιβάνι αγίου κυπριανού,
λιβάνι φυτό,
λιβανι ονειροκρίτησ,
λιβάνι αιθέριο έλαιο,
λιβάνι θεραπευτικέσ ιδιότητεσ,
λιβανι αφεψημα,
λιβανι αλεσμενο,
λιβανι αγορα αθηνα,
λιβανι αγιου ορουσ,
λιβάνι βενζόησ,
λιβανι βρωσιμο,
λιβανι βασιλικο,
λιβανι βατοπαιδιου,
λιβανι βυζαντινο,
λιβανι βικιπαιδεια,
λιβανι βοτανο,
λιβανι βηθλεεμ,
λιβανι για τη γλωσσοφαγια,
λιβανι για καλη τυχη,
λιβανι για τυχερα παιχνιδια,
λιβανι για το ματι,
λιβανι για αρθριτιδα,
λιβανι για λυσιμο μαγειασ,
λιβανι γιασεμι,
λιβανι δεντρο,
λιβανι δακρυ,
διάολος λιβάνι,
λιβανι αιμα δρακου,
λιβανι φυσικο δακρυ,
λιβανι συμπληρωμα διατροφησ,
λιβανι και διαβολος,
λιβανι του δαυιδ,
λιβανι ελαιο,
λιβανι εκκλησια,
εκδοσεις λιβανη,
λιβανι ειδη,
λιβανι ετυμολογια,
λιβανι επαναφορας,
εκκλησιαστικο λιβανι,
ελαιο λιβανι για προσωπο,
λιβανι ζακαρ,
λιβάνι συνταγή,
λιβανι θυμιαμα,
λιβανι θεραπεια,
λιβανι θεραπευτικο,
λιβάνια θυμιάματα,
λιβανι αγορα θεσσαλονικη,
λιβανι για θυμιαμα,
λιβανι και θυμιαμα, λιβανι ιερουσαλημ,
λιβάνι ιερό κελί γεννήσεωσ θεοτόκου αγίου ορουσ,
ινδικο λιβανι παρενεργειεσ,
ινδικο λιβανι,
ινδικο λιβανι αγορα,
ιερο λιβανι,
ινδικο λιβανι σε βαμμα,
λιβανι κατα της μαγειας,
λιβανι καρβουνακια,
λιβανι και μυρο,
λιβανι καθαρο,
λιβανι κατασκευη,
λιβανι κυπαρισσι,
λιβανι και εγκυμοσυνη,
κεριά κ λιβάνια,
λιβανι λουλουδι,
λιβανι λαδι,
λιβανι λαβδανο,
λιβάνι λιβάνισμα,
λευκο λιβανι,
λεξικο λιβανι,
λιβανι μαυρο,
λιβανι μυρο,
λιβανι μεταφραση,
νερο με λεμονι,
λιβανι με το κιλο,
λιβανι μαστιχα,
λιβανι μαγεια,
λιβανι μαυρο ροδο,
νερό με λιβάνι,
λιβανι ναρδος,
λιβανι νυχτολουλουδο,
λιβανι μερτζουβι,
λιβανι οφελη,
λιβανι ομαν,
βασιλικο λιβανι ομαν,
λιβανι αγιο οροσ,
λιβανι πως χρησιμοποιειται,
λιβανι πλουτου,
λιβανι πωσ φτιαχνεται,
λιβανι ποσιμο,
λιβανι παρασκευη,
λιβανι προελευση,
λιβανι πετρα,
λιβανι προσευχη,
λιβανι ροφημα,
ροζ λιβανι,
αιθεριο ελαιο λιβανι ρυτιδες,
λιβανι σκονη τιμη,
λιβανι σημασια,
λιβανι στα αγγλικα,
λιβανι στο σπιτι,
λιβανι σμυρνα,
λιβανι σμυρνα χρυσο,
λιβανι στο ονειρο,
λιβάνι τριμμένο,
λιβανι τιμη κιλου,
λιβανι τριανταφυλλο,
λιβανι τιμη,
λιβανι τι ειναι,
λιβανι το βραδυ,
λιβανι τι συμβολιζει,
λιβανι του αγιου κυπριανου,
το λιβάνι,
το λιβάνι στα αγγλικά,
το λιβανι ειναι καρκινογονο,
το λιβανι σκοτωνει τα μικροβια,
το λιβανι του διαβολου,
το λιβανι τρωγεται,
το λιβανι καταστρεφει τα καρκινικα κυτταρα,
το λιβανι απολυμαινει,
υγρο λιβανι,
υλικα λιβανι,
λιβανι φυτο τιμη,
λιβανι φυτο φροντιδα,
λιβανι φυτο ιδιοτητεσ,
λιβανι φυτο καλλιεργεια,
λιβανι φυτο φωτο,
λιβανι φυσικο,
λιβανι χονδρικη πωληση,
λιβανι χρυσο,
λιβανι χυμα,
λιβανι χρηση,
λιβανι χονδρικη πωληση αθηνα,
λιβανι χαπια,
λιβανι χρηματων,
λιβανι χειροποιητο,
λιβανι ψαλμων,
λιβανι των ψαλμων,

 

Μάρκα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΡΩΜΑ

Αγιόκλημα, Αθωνικό, Άνθος λεμονιού, Άνθος ερήμου, Βηθλεέμ, Βιολέτα, Βυζαντινό, Γαζία, Γαρδένια, Γαρύφαλλο, Γιασεμί, Ζουμπούλι, Κάρυο, Κεχριμπάρι, Κυπαρίσσι, Μανόλια, Μαστίχα, Μύρο, Νάρδο, Παντάνασσα, Πασχαλιά, Πλατυτέρα, Σπάρτο, Τριαντάφυλλο, Χερουβικό, Ακακία, Μελισσοκέρι, Άνθος Πορτοκάλι, Μιξ

Θυμίαμα

Θυμίαμα Αγίου Όρους Ιερά Μονή Δοχειαρίου 200 γρ

Προσθήκη στο καλάθι
Εκκαθάριση