Προσευχητάριον 330σελ

8,50 

Προσευχητάριον 330σελ. Ως εκκλησιαστικόν Βιβλίον αποσκοπεί να καλύψει τον κύριον σκοπόν του είδους του.

10 σε απόθεμα

Περιγραφή

Προσευχητάριον 330σελ. Ως εκκλησιαστικόν Βιβλίον αποσκοπεί να καλύψει τον κύριον σκοπόν του είδους του.

Προσευχητάρια κυκλοφορούν εις πολλάς εκδόσεις, με εποικοδομητικόν πάντοτε σκοπόν.

Το νέον τούτο Προσευχητάριον, ως εκκλησιαστικόν Βιβλίον, αποσκοπεί να καλύψει τον κύριον σκοπόν του είδους του, ως Θρησκευτικού Βιβλίου. Να βοηθήσει τον πιστόν να επουλώσει τον πόθον του εισ το να επικοινωνήσει με τον Δημιουργόν.

Προσευχόμενος κατά μονάς, εν παντί καιρώ και τόπω, επισύρων την Θείαν Χάριν και αποδεχόμενος τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος.

Περιεχόμενα

Πρόλογος 5
Πώς οφείλομεν να σημειωνώμεθα δια του σημείου του Σταυρού 7
Το Σύμβολον της Πίστεως 12
Εωθιναί Προσευχαί 13
Ακολουθία του καθ’ ημέραν Μεσονυκτικού 21
Ακολουθία του Όρθρου 34
Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος 58
Αναστάσιμα Εξαποστειλάρια 61
Απολυτίκια Αναστάσιμα, Θεοτόκια 79
Απολυτίκια, Θεοτόκια, Κοντάκια Εβδομάδος 84
Ευχή εκ των Δογμάτων του αγίου Διονυσίου 91
Αι εννέα Ωδαί 98
Ακολουθία των Ωρών (Α’, Γ’ και ΣΤ’) 123
Ακολουθία της Θ’ Ώρας 142
Ακολουθία του Εσπερινού 153
Μικρόν Απόδειπνον 167

Οι 24 Οίκοι της Θεοτόκου 186
Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος 205
Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος 223
Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως 240

Προσευχαί:
α) Εις τα Σχολεία. β) Τραπέζης. γ) Εσπεριναί 275
Στιχηρά Προσόμοια, Καθίσματα, Απολυτίκια και δοξαστικά εις:
α) Ανωνύμους Αγίους, β) Αποστόλους, γ) Προφήτην, δ) Μάρτυρα, ε) Ιεράρχην, στ) Ιερομάρτυρα, ζ) Όσιον, η) Όσιους και λοιπούς Πατέρας 284

Δοξαστικά και Θεοτόκια πανηγυρικά εις:
α) Απόστολον, β) Προφήτην, γ) Μάρτυρα, δ) Ιεράρχην, ε) Ιερομάρτυρα, στ) Όσιον, ζ) Τους Αγίους Πάντας 306
Ευχαριστία μεθ’ ικεσίας εις την Πανάχραντον Δέσποιναν Θεοτόκον Μαρίαν την Ζωοδόχον Πηγήν 311

Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα 315

Επίκλησις του θείου Ελέους 316

Αξία και δύναμις της Προσευχής 320

Πίναξ νηστειών 324

Αι Αγρυπνίαι του έτους 325

Προσευχηταριον εφαρμογη

Προσευχηταριον κατανυκτικον pdf

Ιερον προσευχηταριον pdf

Προσευχητάριον ειδικών περιστάσεων pdf

Το προσευχητάριον μου

Προσευχηταριον μεταφραση

Ορθοδοξον προσευχηταριον

Προσευχηταριο για τον απλο χριστιανο

Προσευχητάριον πλήρες εκ της Νυχθημέρου

πλήρες εκ της Νυχθημέρου Ακολουθίας

εκ της Νυχθημέρου Ακολουθίας σελ

Προσευχόμαστε για τη δόξα του

προσευχητάριον Θείον

του ορθοδόξου χριστιανού

Θείον προσευχητάριον

Προσευχηταριο για τον απλο χριστιανο

Τριώδιον Αποστολικής Διακονίας Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Προσευχητάριον του ορθοδόξου

Προσευχητάριον Εκδ Συναξαριστής

συστηματική προσευχή όπως μας δίδαξε

mikron prosefhitarion Μικρόν Προσευχητάριον

Θεού με συστηματική προσευχή όπως

του Θεού με συστηματική προσευχή

με συστηματική προσευχή όπως μας

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0,500 kg
Διαστάσεις 17 × 12,5 × 2 cm

Εταιρία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προσευχητάριον

Προσευχητάριον 330σελ

8,50 

10 σε απόθεμα