Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και η ανάδυση της θαυματουργικής κόνεως.