Για να μην γίνει εμφύλιος πόλεμος. ΨΑΛΜΟΣ 143

Για να μην γίνει εμφύλιος πόλεμος. ΨΑΛΜΟΣ 143

Διάρκεια Ανάγνωσης 2′

ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Κύριος ὁ Θεός μου ὁ διδάσκων τὰς χεῖράς μου εἰς παράταξιν, τοὺς δακτύλους μου εἰς πόλεμον

2 ἔλεός μου καὶ καταφυγή μου, ἀντιλήπτωρ μου καὶ ρύστης μου, ὑπερασπιστής μου, καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ ἤλπισα, ὁ ὑποτάσσων τὸν λαόν μου ὑπ᾿ ἐμέ

3 Κύριε, τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐγνώσθης αὐτῷ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι λογίζῃ αὐτῷ;

4 ἄνθρωπος ματαιότητι ὡμοιώθη, αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ σκιὰ παράγουσι.

5 Κύριε, κλῖνον οὐρανοὺς καὶ κατάβηθι, ἅψαι τῶν ὀρέων, καὶ καπνισθήσονται.

6 ἄστραψον ἀστραπὴν καὶ σκορπιεῖς αὐτούς, ἐξαπόστειλον τὰ βέλη σου καὶ συνταράξεις αὐτούς.

7 ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ὕψους, ἐξελοῦ με καὶ ρῦσαί με ἐξ ὑδάτων πολλῶν, ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων,

8 ὧν τὸ στόμα ἐλάλησε ματαιότητα, καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας.

9 ὁ Θεός, ᾠδὴν καινὴν ᾄσομαί σοι, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψαλῶ σοι

10 τῷ διδόντι τὴν σωτηρίαν τοῖς βασιλεῦσι, τῷ λυτρουμένῳ Δαυΐδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐκ ρομφαίας πονηρᾶς.

11 ρῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων, ὧν τὸ στόμα ἐλάλησε ματαιότητα καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας.

12 ὧν οἱ υἱοὶ ὡς νεόφυτα ἱδρυμένα ἐν τῇ νεότητι αὐτῶν, αἱ θυγατέρες αὐτῶν κεκαλλωπισμέναι, περικεκοσμημέναι ὡς ὁμοίωμα ναοῦ,

13 τὰ ταμιεῖα αὐτῶν πλήρη, ἐξερευγόμενα ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, τὰ πρόβατα αὐτῶν πολύτοκα, πληθύνοντα ἐν ταῖς ἐξόδοις αὐτῶν,

14 οἱ βόες αὐτῶν παχεῖς, οὐκ ἔστι κατάπτωμα φραγμοῦ, οὐδὲ διέξοδος, οὐδὲ κραυγὴ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῶν,

15 ἐμακάρισαν τὸν λαόν, ᾧ ταῦτά ἐστι· μακάριος ὁ λαός, οὗ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ.

ψαλμόσ δαυίδ,
ψαλμόσ δαυίδ 22,
ψαλμόσ δαυίδ 24,
ψαλμόσ δαυίδ 134,
ψαλμός δαυίδ 21,
ψαλμοσ δαυιδ 50,
ψαλμοσ δαυιδ για υγεια,
ψαλμοσ δαυιδ 82,
ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 90 μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 90,
ψαλμοσ δαυιδ για γλωσσοφαγια,
ψαλμοσ δαυιδ για επανασυνδεση,
ψαλμοσ δαυιδ για αρρωστια,
ψαλμοσ δαυιδ για αδικια,
ψαλμοσ δαυιδ για αγαπη,
ψαλμοί δαυίδ,
ψαλμοι δαυίδ,
ψαλμοσ δαυιδ για βασκανια,
ψαλμοί του δαυίδ βιβλιο,
ψαλμοσ δαυιδ για χρηματα,
ψαλμοσ δαυιδ για γαμο,
ψαλμοσ δαυιδ για εγκυμοσυνη,
ψαλμοσ δαυιδ για δουλεια,
ψαλμοσ του δαυιδ για δικαστηρια,
ψαλμοί δαυίδ ερμηνεία,
ψαλμοσ δαυιδ για επιτυχια,
ψαλμοσ δαυιδ για ευρεση εργασιασ,
ψαλμοσ δαυιδ για εχθρουσ,
ψαλμοσ δαυιδ για εργασια,
εκτοσ ψαλμοσ δαυιδ,
η ψαλμοί του δαυίδ,
ψαλμοσ του δαυιδ για θυμο,
ιωναθαν και δαβιδ,
ψαλμοσ δαυιδ κγ,
ψαλμοσ δαυιδ για κεκοιμημενουσ,
ψαλμοσ δαυιδ για καλοτυχια,
ψαλμοί του δαυίδ καθίσματα,
ψαλμοσ δαυιδ για λεφτα,
ψαλμοι δαυιδ μεταφραση 27,
ψαλμοί δαυίδ μετάφραση,
ψαλμοσ 6 δαυιδ μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 38 μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 57 μεταφραση,
50 ψαλμοσ δαυιδ μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 45 μεταφραση,
ψαλμοσ 17 δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ λγ,
ψαλμοσ δαυιδ για οικονομικα προβληματα,
ο δαβιδ,
ο δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ για πυρετο,
ψαλμοσ δαυιδ για πονουσ,
ψαλμοσ δαυιδ για προστασια,
πεντηκοστοσ ψαλμοσ δαυιδ,
πρωτοσ ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμος δαυιδ αρμα,
ψαλμος δαυιδ λγ,
ψαλμοσ του δαυιδ για ευρεση εργασιασ,
ψαλμοσ του δαυιδ,
ψαλμοσ του δαυιδ για υγεια
ψαλμοσ του δαυιδ 90,
ψαλμοσ του δαυιδ 50,
ψαλμοσ του δαυιδ 25,
ψαλμοσ του δαυιδ 23,
ψαλμοσ δαυιδ υπερ υγειασ,
ψαλμοσ δαυιδ για υπνο,
ψαλμοσ δαυιδ για φωτιση,
ψαλμοσ δαυιδ 150,
ψαλμοσ δαυιδ 10,
ψαλμοσ δαυιδ 112,
ψαλμοσ δαυιδ 13,
ψαλμοσ δαυιδ 108,
ψαλμοσ δαυιδ 19,
ψαλμοσ δαυιδ 127,
ψαλμοσ δαυιδ 17,
ψαλμόσ δαυίδ 1,
ψαλμοσ δαυιδ 24,
ψαλμοσ δαυιδ 26,
ψαλμοσ δαυιδ 23,
ψαλμοσ δαυιδ 25,
ψαλμοσ δαυιδ 22,
ψαλμοσ δαυιδ 24 μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 27,
ψαλμοσ δαυιδ 2,
ψαλμοσ 20 δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 34,
ψαλμοσ δαυιδ 35
ψαλμοσ δαυιδ 34 μεταφραση,
ψαλμοσ δαυιδ 3,
ψαλμοσ δαυιδ 38,
ψαλμοσ δαυιδ 39,
ψαλμοσ δαυιδ 3 μεταφραση,
3 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 45,
ψαλμοσ δαυιδ 4,
ψαλμοσ δαυιδ 42,
ψαλμοσ δαυιδ 43,
ψαλμοσ δαυιδ 41,
ψαλμοσ δαυιδ 40, μεταφραση 4 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 56,
ψαλμοσ δαυιδ 57,
ψαλμοσ δαυιδ 55,
ψαλμοσ δαυιδ 5,
ψαλμοσ δαυιδ 51,
ψαλμοσ δαυιδ 54,
ψαλμοσ 5 δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 6,
ψαλμοσ δαυιδ 68,
ψαλμοσ δαυιδ 67,
ψαλμοσ δαυιδ 65,
ψαλμοσ δαυιδ 60,
ψαλμοσ δαυιδ 64,
ψαλμοσ δαυιδ 63,
ψαλμοσ δαυιδ 61,
6 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 7,
ψαλμοσ δαυιδ 70,
ψαλμοσ δαυιδ 75,
ψαλμοσ δαυιδ 77,
ψαλμοσ δαυιδ 73,
ψαλμοσ δαυιδ 72,
ψαλμοσ δαυιδ 74,
ψαλμοσ δαυιδ 76,
7 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 85,
ψαλμοσ δαυιδ 86,
ψαλμοσ δαυιδ 80,
ψαλμοσ δαυιδ 84,
ψαλμοσ δαυιδ 8,
ψαλμοσ δαυιδ 83,
ψαλμοσ δαυιδ 88,
8 ψαλμοσ δαυιδ,
ψαλμοσ δαυιδ 99,
ψαλμοσ δαυιδ 91,
ψαλμοσ δαυιδ 96,
ψαλμοσ δαυιδ 9,
ψαλμοσ δαυιδ 94,
ψαλμοσ δαυιδ 97,
9 ψαλμοσ δαυιδ,