Ανάληψη Κυρίου

Ανάληψη Κυρίου

Ανάληψη Κυρίου. Ανελθόντα εις του Ουρανούς και καθεζόμενος εκ Δεξιών του Πατρός.