Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο 7′

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο 7′. Ἄχραντε Θεοτόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.