Αγνή Παρθένε Δέσποινα Ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο 7′

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο 7′

Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα, Ἄχραντε Θεοτόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Παρθένε Μήτηρ Ἄνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.