ΨΑΛΜΟΣ 121 για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από βασκανία. 1′

ΨΑΛΜΟΣ 121ος για να θεραπεύσει ο Θεός τους ανθρώπους, που πάσχουν από βασκανία. 1′

ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.

1 ΕΥΦΡΑΝΘΗΝ ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα.

2 ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ιερουσαλήμ.

3 Ιερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό.

4 ἐκεῖ γὰρ ανέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ Κυρίου, μαρτύριον τῷ ᾿Ισραήλ, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ονόματι Κυρίου·

5 ὅτι ἐκεῖ κάθισαν θρόνοι εἰς κρίσιν, θρόνοι β οἶκον Δαυΐδ.

6 ἐρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τὴν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ εὐθηνία τοῖς ἀγαπῶσί σε·

7 γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ εὐθηνία ἐν ταῖς πυργοβάρεσί σου.

8 ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου, ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ σοῦ·

9 ἕνεκα τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι.

ψαλμος 122, ψαλμος 121 μεταφραση, ψαλμος 121 για βασκανια, Ψαλτήρι ψαλμόσ 21, Αποστολικη διακονια ψαλμοι, Ιδου δη ευλογειτε τον κυριον, ψαλμος 131, ψαλμος 125, Η Αγία Γραφή στη δημοτική, ᾨδὴ τῶν ἀναβαθμῶν, 2 ἑστῶτες ἦσαν οἱ, 2 ἑστῶτες ἦσαν οἱ, alαλμός 121 Στίχοι, ΨΑΛΜΟΣ 121 Μασ, μοι εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα, εἰρηκόσι μοι εἰς οἶκον Κυρίου, για προστασία και θεία βοήθεια, τοῖς εἰρηκόσι μοι εἰς οἶκον, ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι εἰς,